Adatvédelmi és szerzői jogi nyilatkozat

Adatvédelmi és szerzői jogi nyilatkozat

Azzal, hogy látogatja a Origo Mérnöki Iroda Kft. weboldalát, elfogadja az alábbi feltételeket.

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Origo Mérnöki Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9024 Győr, Práter utca 9. cégjegyzékszám: 08 09 017331; adószám: 14561508208.; a továbbiakban Origo Mérnöki Iroda Kft., „üzemeltető”). 

Amennyiben a weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a Origo Mérnöki Iroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

e-mail: info@origomernok.hu

telefonszám: +36 30 837 4474

levelezési cím: Origo Mérnöki Iroda Kft. 9024 Győr, Közép utca 16.

1. A weboldalakkal kapcsolatos szellemi tulajdonjog 

A Origo Mérnöki Iroda Kft. weboldalán található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek a Origo Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdonát képezik.

A Origo Mérnöki Iroda Kft. weboldalain található tartalmak szerzői jogi védelem alá esnek. A Origo Mérnöki Iroda Kft. a weboldalak bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntart. 

A Origo Mérnöki Iroda Kft. előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a honlapokon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalakon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a Origo Mérnöki Iroda Kft. weboldalakkal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára. 

A weboldalakon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLUE-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldalak bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A Origo Mérnöki Iroda Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. 

A Origo Mérnöki Iroda Kft. által működtetett weboldal tartalmának bárminemű továbbfelhasználása csak a Origo Mérnöki Iroda Kft. előzetes engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után. A Origo Mérnöki Iroda Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását, kárának megtérítését, illetve a megfelelő büntetőjogi következmények alkalmazását.

2. A weboldalak tartalma, felelősség

A Origo Mérnöki Iroda Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a weboldalakról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Origo Mérnöki Iroda Kft. megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a weboldalak biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a weboldalak biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Origo Mérnöki Iroda Kft. a weboldalak használatával összefüggésben javasolja, hogy a weboldalak látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

3. Kapcsolódó honlapok 

A Origo Mérnöki Iroda Kft. a weboldalakról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Origo Mérnöki Iroda Kft. tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

4. Adatvédelem és biztonság 

A Origo Mérnöki Iroda Kft. köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a weboldalra történő belépéssel, illetve a weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

A weboldal valamennyi látogatója elismeri és elfogadja, hogy a személyazonosításra alkalmas adatainak a weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy a Origo Mérnöki Iroda Kft. az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő valószínűtlen bekövetkezése esetén a Origo Mérnöki Iroda Kft. nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a látogatónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő 

Az adatok kezelője: Origo Mérnöki Iroda Kft.

Székhely/postázási cím: 9024 Győr, Közép utca 16. 

Elérhetőség: info@origomernok.hu, vagy a weboldalon keresztül 

A kezelt adatok és érintettek köre

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.

A weboldalon a látogató kapcsolati űrlap és email hírlevél-regisztráció formájában önkéntesen hozzájárulhat a következő személyes adatainak kezeléséhez: 

vezetéknév
keresztnév
telefonszám
e-mail cím

A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A felhasználó által megadott adatok pontatlanságáért, vagy valótlanságáért az adatkezelő felelősséget nem vállal.

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja
a felhasználóval való kapcsolattartás;
a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
felhasználói elégedettség tesztelése és mérése;

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.

Az adatkezelési időtartam

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt az info@origomernok.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

Az adatkezelési szabályzat jogalapja és a felhasználó jogai

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról az info@origomernok.hu e-mail címen ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. A felhasználó által megadott adatokat a felhasználó írásos kezdeményezésére az adatkezelő 10 munkanapon belül törli. Ezt az igényt a info@origomernok.hu e-mail címen lehet bejelenteni.

A weboldalt üzemeltető partner és technológia

www.origomernok.hu és a www.slatelite.origomernok.hu weboldal az Icon Média Kft Cím: 6000 Kecskemét, Csóka utca 26. Cégjegyzékszám: 03 09 115965, szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.

Jogorvoslati lehetőség és hatályos törvények

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy az adatok kezelője a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

5. Egyebek

A Origo Mérnöki Iroda Kft. bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

Értékesítés

Amennyiben termékünk felkeltette érdeklődését, és további információkra lenne szüksége, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén.

Elérhetőségek

Jaskó Andrea
andrea.jasko@slatelitehungary.hu
+36 30 825 3247